SUPER 2021.78

SUPER 2021.78

eRightSoft – Freeware – Windows
ra khỏi 135 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
SIÊU là một đơn giản hóa Universal Player Encoder & Renderer, một GUI cho ffmpeg, mencoder, mplayer, ffmpeg2theora & theora/vorbis RealProducer plugIn.

Tổng quan

SUPER là một Freeware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi eRightSoft.

Phiên bản mới nhất của SUPER là 2021.78, phát hành vào ngày 04/01/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007.

SUPER đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của SUPER đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho SUPER!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.